Prislista och stadgar

Här hittar du de vanligaste produkterna för medlemskap respektive prova-på skytte.


prislista 2023

STADGAR FÖR VÄSTBERGA PISTOLSKYTTEKLUBB

Stadgar för Västberga Pistolskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i

Stockholms stad.

Föreningen bildades vid konstituerande möte den 1 februari 2006. varvid föreningens

ursprungliga stadgar även antogs.

§ 1 Föreningens uppgift

Föreningen har som ändamål att i enlighet med Svenska Pistolskytteförbundets

(SPSF), och andra förbunds regler till vilka föreningen är ansluten, bedriva

skytteverksamhet med pistol och revolver samt andra eldhandvapen och då verka för

ökad skjutskicklighet med och en ansvarsfull och säker hantering av dessa vapen.

Föreningen är ansluten till Stockholms pistolskyttekrets.

Föreningen och dess medlemmar ska följa de myndighetsregler som gäller för

verksamheten förbunds stadgar till vilka föreningen är ansluten.

Föreningen kan på grund av sin anslutning till SPSF ha att följa de regler som gäller

för de frivilliga försvarsorganisationerna.

§ 2 Andra förbund mm

Föreningen kan även förutom SPSF ansluta sig till andra skytteförbund såsom

Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, Svenska

Armborst Unionen, Svenska Svartkruts Skytte Federationen m.fl. efter protokollfört

styrelsebeslut. Föreningen kan även bedriva verksamhet i föreningsegen gren enligt

eget reglemente.

§ 3 Föreningens organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ett ordinarie årsmöte ska hållas

årligen före maj månads utgång, på plats och tid som sittande styrelse bestämmer.

Styrelsen fördelar styrelseuppdragen mellan sig på ett styrelsemöte omedelbart efter

årsmöte.

Om extra årsmöte stadgas i § 12.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande och verkställande

organ. Styrelsen kan i förekommande fall delegera uppgifter till sektionsstyrelse,

sektionsledare och verkställande utskott och till enskilda medlemmar inom och utom

styrelsen. Styrelsen ansvar utåt för föreningens åtaganden gäller dock fortfarande.

1

§ 4 Utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens

Föreningsintyg får utfärdas av styrelsen, efter protokollfört styrelsebeslut.

Föreningsintyg får även utfärdas av enskild styrelseledamot som av styrelsen har fått i

uppdrag att utfärda intyg.

§ 5 Medlemskap i förening

Den som är medborgare i Sverige, eller annat land inom den Europeiska Unionen eller

EES, kan bli medlem i föreningen. Efter särskild prövning av styrelsen kan även

annan person bli medlem i föreningen.

Medlemskap beviljas av styrelsen. Styrelsen kan delegera beslutanderätten till särskilt

utskott, ansvarigt inför styrelsen.

Medlemskap kan endast beviljas fysisk person. Ansökan om medlemskap ska vara

skriftlig med en försäkran att följa föreningens stadgar och beslut och ett medgivande

att personuppgifterna får databehandlas i enlighet med DGPR.

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och

laglydig och ska kunna lämna referenser och utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas

– att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål enligt 1 § eller

– att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen vad gäller ekonomi,

anseende utåt eller liknande.

Beslut att avslå̊

en medlemsansökan ska fattas av styrelsen och vara skriftligt och

motiverat samt anvisa hur beslutet kan överklagas. När beslutet är slutligt utformat

ska det inom sju dagar tillställas den som har fått avslag på sin medlemsansökan.

Användande av e-post är tillåtet om sökanden har lämnat sin e-postadress.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor från det

att beslutet tillställdes sökanden, på sätt som meddelas i beslutet.

Medlemskap i föreningen börjar gälla från den dag som styrelsen bestämmer, eller om

styrelsen inte har bestämt någon dag, från dagen för beslutet.

§ 6 Medlemskapets upphörande m.m.

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla sitt beslut till

föreningens styrelse. Om inte medlemmen begär att få kvarstå̊

som medlem så länge

som medlemsavgiften är betald, så gäller begäran om utträde med omedelbar verkan.

Omedelbart utträde hindrar inte föreningen att kräva betalning för startavgifter,

medaljer och liknande som medlemmen resterar för.

Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast på förfallodagen ska påminnas

om sin skyldighet. Betalas ändå inte medlemsavgiften har föreningens styrelse rätt att

utesluta medlemmen med omedelbar verkan.

2

Har medlem i övrigt inte betalt hela sin medlemsavgift senast sex månader efter

förfallodagen anses medlemmen – om inte styrelsen har medgett anstånd med

betalningen – ha begärt sitt omedelbara utträde med verkan från samma dag.

Styrelsen kan i övrigt besluta om uteslutning av medlem ur föreningen. Skäl för

uteslutning är;

– att medlemmen har visat sådana egenskaper att han eller hon bedöms vara olämplig

att inneha skjutvapen mot bakgrund av de föreskrifter och allmänna råd som utfärdats

av myndighet

– att medlemmen har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av

säkerhetsbestämmelserna

– att medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål

– att medlemmen på annat sätt har skadat föreningens intressen, ekonomiska eller

andra.

I lindrigare fall kan styrelsen i stället besluta att medlemmen under viss tid, längst sex

månader, ska stängas av från verksamheten eller att medlemmen ska tilldelas en

varning.

Styrelsens beslut ska vara skriftligt och ange skäl för uteslutningen, avstängningen

eller varningen samt hur beslutet kan överklagas. Innan styrelsen beslutar ska

medlemmen ha fått skälig tid för att yttra sig i saken, skriftligt eller muntligt.

§ 7 Hedersmedlem

På förslag av styrelsen kan årsmötet utse hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem

betalar inte medlemsavgift till föreningen. En hedersmedlem har i övrigt de rättigheter

som andra medlemmar har.

Till hedersmedlem utses den som på ett utomordentligt sätt har främjat föreningens

syften. Föreningen kan också ha andra skäl för att utse hedersmedlem.

Hedersmedlem har även rätt till plats i styrelsen och har vid styrelsebeslut vetorätt.

§ 8 Årsmöte

Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmöte inom ramen för dessa stadgar. Kallelse

till ordinarie årsmöte med förslag till dagordning ska tillställas medlemmarna med

post, e-post eller på annat tillförlitligt sätt två till fyra veckor före årsmötet.

Verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, budgetförslag,

verksamhetsplan, motioner, styrelsens förslag samt valberedningens förslag bör finnas

tillgängliga för medlemmarna, t ex genom att anslås i klubblokal eller finnas på

hemsida, senast en vecka före årsmötet. I kallelsen till årsmötet ska meddelas var

dessa handlingar kommer att finnas tillgängliga. Sittande styrelse skall innan årsmöte

utse valberedning vilken skall lägga fram förslag på nya styrelseledamöter,

suppleanter samt revisor och ev. revisorssuppleant.

3

§ 9 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte är nedanstående ärenden obligatoriska på dagordningen om ej

annat sägs. Styrelsen bestämmer vilka övriga ärenden som ska behandlas. Fråga av

större vikt för föreningen får inte beslutas vid årsmöte om den inte har stått på den

dagordning som har tillställts medlemmarna. Ett annat ärende som inte står på

dagordningen får behandlas av årsmötet, men för att ett beslut ska kunna fattas i

ärendet krävs att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna är för att ärendet ska tas

upp till beslut på årsmötet. Beträffande val av styrelseledamöter, suppleanter,

revisorer och revisorssuppleanter, är endast de personer som valberedningen föreslagit

valbara. Styrelsen väljs på två års mandattid vid årsmöte vartannat år eller vid extra

årsmöte.

1.Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vara rösträknare

4. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt

5. Fastställande av dagordningen

6. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

7. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning)

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

11. Behandling av inkomna motioner

12. Fastställande av verksamhetsplan (ej obligatorisk)

13. Fastställande av budget (ej obligatorisk)

14. Fastställande av medlemsavgifter och förfallodag för årsavgift

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (vartannat år)

16. Val av revisor(er) och suppleant(er)

§ 10 Röstning vid årsmöte

Medlem som har betalt sin medlemsavgift och varit medlem i föreningen obrutet

under fem år, eller som hedersmedlem inte behöver betala medlemsavgift, har rösträtt

på årsmötet under förutsättning att han eller hon under året fyller lägst 18 år.

Rösträtten är personlig och kan inte ske genom ombud. Medlem som inte har rösträtt

har dock rätt att yttra sig på årsmötet.

För att årsmötet ska kunna besluta krävs inte – under förutsättning att mötet har

kallats på rätt sätt – ett minsta antal närvarande medlemmar med rösträtt.

Årsmötet beslutar med öppen omröstning. Vid val ska sluten omröstning genomföras

om någon röstberättigad medlem begär det.

För beslut i andra frågor än val krävs enkel majoritet, dvs mer än hälften av antalet

avgivna röster. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Vid val utses den

som har fått flest röster. I händelse av lika röstetal får lotten avgöra.

Hedersmedlem har vid beslut på årsmöte vetorätt mot beslut.

4

§ 11 Motioner

Motion från medlem till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast tre veckor före

årsmötet. Styrelsen ska vid årsmötet lämna yttrande över inkomna motioner.

Motion från medlem i fråga som bör beslutas på förbundsmöte inom Svenska

Pistolskytteförbundet eller annat berört förbund ska ha kommit till styrelsen senast

den 1 november året före förbundsmötet. Föreningens styrelse avgör, om möjligt vid

allmänt medlemsmöte, om motion ska sändas till kretsstyrelsen eller aktuellt förbund.

Motion från föreningen till kretsen ska ha kommit till kretsstyrelsen senast den 1

december samma år.

§ 12 Extra årsmöte

Föreningens styrelse kan kalla till extra årsmöte när en fråga av vikt kräver det.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor begär det eller när minst

två tredjedelar av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan

begäran ska vara skriftlig och sakligt motiverad. Om styrelsen bedömer att begäran

om extra årsmöte inte är motiverad kan styrelse avslå begäran.

När styrelsen har tagit emot en begäran som fyller de nämnda kraven bör styrelsen

inom två veckor kalla medlemmarna till extra årsmöte. Det extra årsmötet bör hållas

tidigast inom två veckor och senast inom sex månader från kallelsen. Med kallelse ska

följa förslag till dagordning för årsmötet. Vid extra årsmöte får endast beslutas i de

frågor som orsakat mötet och som står på dagordningen. Vad ovan är nämnt angående

valberedning och val av styrelse samt hedersmedlems vetorätt gäller även vid extra

årsmöte.

För det fall styrelsen har avgått eller avlidit, får den medlem som begärt det extra

årsmötet kalla till det extra årsmötet. I sådant fall utser årsmötet även valberedning för

val av ny styrelse, suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

I övrigt gäller reglerna för ordinarie årsmöte.

§ 13 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst två och högst fem övriga ordinarie

ledamöter. Ordföranden väljs av styrelsen för ett eller två år.

Som ersättare för ledamöterna väljer årsmötet minst två suppleanter, som inträder i

styrelsen när ledamot har förhinder. Suppleanter väljs för ett eller två år. Avgår

ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe fram till nästa

årsmöte i den ordning suppleanterna valts vid årsmötet.

Styrelsen utser befattningarna och fördelar inom sig beträffande ordförande, vice

ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter även de övriga befattningar

som behövs och får adjungera personer till styrelsen.

Styrelseledamot kan ha fler än en befattning.

5

Adjungerad ledamot har inte rösträtt men kan i övrigt få de befogenheter styrelsen

bestämmer.

§ 14 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när alla ledamöter och suppleanter har kallats och minst hälften

av ledamöterna är närvarande, inklusive suppleanter som har trätt i ledamots ställe.

För alla beslut krävs att minst hälften av de avgivna rösterna stöder beslutet. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst. Endast närvarande får rösta och röstning får inte

ske genom ombud.

I brådskande ärenden får ordföranden använda sig av telefon, post eller e-post för att

få ett tillräckligt stöd för ett beslut. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa

styrelsemöte.

§ 15 Styrelsens sammanträden

Kallelse till styrelsemöte med dagordning bör tillställas alla ledamöter och

suppleanter senast en vecka före sammanträdet.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som tar upp närvaron, fattade beslut och

annat som styrelsen anser ska tas in i protokollet. Är någon röstberättigad av annan

mening än styrelsen har han eller hon rätt att få denna mening antecknad i protokollet

eller att få lämna en skriftlig reservation som bilaga till protokollet.

Protokollet undertecknas av den som fört protokollet och justeras av ordföranden. Om

någon som var röstberättigad vid sammanträdet anser att protokollet borde ha

utformats på ett annat sätt så har han eller hon rätt att få sin mening noterad i nästa

protokoll.

Med närvarande vid sammanträde menas även den som deltar genom videokonferens,

telefon eller motsvarande om personen har samma förutsättningar som andra att delta

i diskussioner och beslut.

§ 16 Styrelsens åligganden

Det är styrelsens uppgift att

– leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningens ändamål, årsmötets beslut

och stadgarna i övrigt

– bereda de ärenden som ska avgöras av årsmötet, verkställa årsmötets beslut och

redovisa verksamheten för årsmötet

– avgöra frågor om medlemskap i föreningen

– besluta i frågor om disciplinära åtgärder

– ordna tävlingar, utbildningar och skjutövningar

– besluta i frågor om intyg om behov av vapen

– förvalta föreningens egendom

– tillse att gällande beslut av myndighet i miljöfrågor respekteras av föreningen

– före januari månads utgång överlämna styrelsens protokoll och räkenskaper för det

gångna året för revision

6

– inom föreskriven tid sända in årsrapport och betala föreningens avgifter till

förbundet – inklusive avgifter för aktiva medlemmar – och kretsen

– inom föreskriven tid rapportera vilka medlemmar som kvalificerat sig för

skytteutmärkelser och för riksmästarklassen

§ 17 Firmateckning m.m.

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller styrelsens ordförande ensam. Beslut om

vem som tecknar firman ska tas in i styrelseprotokoll. Styrelsen har rätt att delegera

teckningsrätten till enskild styrelseledamot eller annan medlem vis särskilda ärenden.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av

ärenden till sektionsledare, sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild

medlem.

§ 18 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 19 Revision

För granskning av föreningens verksamhet ska årsmötet på ett år utse minst en revisor

och en suppleant för revisorn, för det fall så är angivet vid det konstituerande

föreningsmötet. Revisor har rätt att fortlöpande få ta del av föreningens räkenskaper,

protokoll och övriga handlingar och att närvara vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen ska senast den sista januari överlämna föreningens protokoll och

räkenskaper för det gångna året till revisor och vid behov även överlämna föreningens

övriga handlingar.

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Berättelsen ska ta upp frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 20 Valberedning

Styrelsen utser en valberedning som är vald fram till nästa årsmöte då val av styrelse

skall ske. Styrelsen bestämmer antal ledamöter och ev. suppleanter och kan utse en

sammankallande ordförande. I annat fall utser valberedningen ordförande inom sig

och meddelar föreningens styrelse.

Ledamot eller suppleant i valberedningen får inte vara ledamot eller suppleant i

föreningens styrelse.

Föreningens styrelse ska i god tid meddela valberedningen vilka personer som är i tur

att avgå, avsägelser och annat som kan vara nämnden till hjälp i dess arbete.

Ledamot i valberedningen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och att

läsa styrelsens protokoll.

Valberedningen bör senast två veckor före årsmötet meddela styrelsen vilka personer

som nämnden avser att föreslå årsmötet att utse.

7

Om valberedningen anser lämpligt att någon i beredningen föreslås till styrelsen eller

som suppleant i styrelsen, har denne att omgående lämna sitt uppdrag i

valberedningen.

§ 21 Överklagande

Årsmötets och styrelsens beslut kan överklagas av medlem i föreningen. Den som har

nekats medlemskap kan överklaga det beslutet. Hur överklagande ska behandlas

avgörs av styrelsen. Styrelsens beslut i den delen kan inte överklagas. Överklagande

av styrelsens beslut sker i förevarande fall till kretsen eller till annat förbund som

föreningen är ansluten till, beroende på ärendets karaktär. Ett överklagande ska ges in

till föreningens styrelse inom tre veckor från det att beslutet slutjusterades. Styrelsen

vidaresänder överklagandet till överinstansen med ett eget yttrande och aktuella

handlingar så snart möjligt efter att överklagandet kom in.

§ 22 Sektioner

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet. Styrelsen kan

även fatta interimistiskt beslut om bildande av sektion, vilket dock skall fastställas på

näst kommande årsmöte.

§ 23 Tvist

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan

tvist ska om möjligt lösas genom medling. Om medlingen inte lyckas ska tvistefrågan

hanteras genom skiljemannaförfarande enligt Lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Vid tvist står parterna sina respektive kostnader.

§ 24 Ändring av stadgarna m.m.

Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas av föreningens styrelse eller av medlem i

föreningen. Föreningens stadgar kan bara ändras av årsmötet.

För att gälla ska beslutet om ändring tas med acklamation, dvs. ingen röstberättigad

säger nej, eller vid votering, då mer än 2/3 av de avgivna rösterna ska läggas för

förslaget om ändring. Styrelsen har i förekommande fall att överlämna protokollet

från årsmötet och de nya stadgarna till kretsstyrelsen, och om så krävs till andra

berörda förbund som föreningen är ansluten till, för godkännande.

Frågan om hur föreningens stadgar ska tolkas prövas i första hand av styrelsen. Om

styrelsen inte kan lösa en fråga med hjälp av stadgarna har styrelsen att följa allmänna

svenska föreningsrättsliga principer. Styrelsen kan även välja att överlämna en

uppkommen fråga till årsmöte.

§ 25 Upplösning av föreningen

Förslag om upplösning av föreningen får bara läggas till ett ordinarie årsmöte av

styrelsen och frågan ska då finnas på dagordningen som bifogas den stadgeenliga

8

kallelsen till årsmötet. Ett förslag om upplösning av föreningen ska vara skriftligt och

sakligt motiverat.

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av

antalet avgivna och godkända röster.

Beslutar årsmötet om upplösning av föreningen ska mötet även besluta om hur

föreningens tillgångar ska användas. Tillgångarna får inte delas ut till enskilda

personer utan ska användas för ändamål som främjar skytte. Mötet ska också besluta

om hur föreningens handlingar ska bevaras, som att överlämnas till arkiv eller till

annan förening som övertar föreningens verksamhet.

De förbund och andra organisationer som föreningen är ansluten till ska så snart

möjligt underrättas om årsmötets beslut om upplösning genom kopior av protokollet

från årsmötet, revisionsberättelse och avslutande balans- och resultaträkningar.

Om föreningens ekonomi är så instabil att det är uppenbart att föreningens förfallna

skulder överstiger tillgångarna har föreningens styrelse att kalla till extra årsmöte för

att besluta om extra uttaxering eller att på annat sätt säkra föreningens fortsatta

existens eller om annan utväg ej finns, begära föreningen i konkurs.